Stavanger by
Stavangerregionen er Norges tredje største byregion med 300.000 innbyggere. Byen byr på et variert kulturliv, og regionen byr også på flotte og varierte naturopplevelser.

Stavanger kommune har ca 9000 ansatte og tilbyr interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen en rekke områder. Videre tilbyr vi gode pensjons- og forsikringsordninger, et godt arbeidsmiljø og attraktive velferdsordninger. Vi ønsker mangfold i kommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

stavanger by
Stavanger kommune ønsker å forebygge fremfor å behandle, samt å yte aktiv hjelp fremfor passiviserende hjelp. Dette er i tråd med samhandlingsreformens intensjon. Kommunen har et bredt spekter av tilbud innen forebygging, helsehjelp, rehabilitering og avlastning. Tilbudene er organisert i fire helse- og sosialkontorer, sju hjemmebaserte tjenester, ti sykehjem, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, Stavanger hjemmehjelp, arbeidstreningsseksjonen, teknisk hjemmetjeneste og akuttjenesten.

Faglig nettverk
Kommunen har bygd opp faglige nettverk innen ulike fagområder, som for eksempel demens og palliasjon. I tillegg har Stavanger kommune etablert et eget veiledningsteam med høyt kvalifisert personell som kan gi råd og veiledning samt undervisning innenfor utfordrende adferd.
Leva hele livet

Leve HELE LIVET er et omstillingsprosjekt der målet er fornøyde brukere som gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk, klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie.

stavanger leve hele livet
For at Stavanger kommune skal lykkes med prosjektet, må holdninger endres hos brukere, pårørende, ansatte og i organisasjonen ellers. Ansatte innen helse- og sosialtjenesten skal ikke lenger gi kompenserende tjenester som fratar brukerne evnen til egenomsorg. I stedet skal ansatte trene og støtte brukerne i å mestre hverdagen slik at de kan leve hjemme lengst mulig, opprettholde funksjonsnivået sitt, delta aktivt i samfunnet og dermed få økt livskvalitet.

Leve HELE LIVET består av fire delprosjekter som alle har fokus på tidlig oppsporing av sykdom/funksjonssvikt, forebygging og rehabilitering:
  1. Hverdagsrehabilitering og trenende hjemmehjelp der Stavanger kommune har startet et pilotprosjekt på hverdagsrehabilitering på Madla.
  2. Følge pasienten hjem etter sykehusopphold.
  3. Ny teknologi i hjemmet der 20 eldre mennesker i Stavanger og Randaberg blant annet prøver ut smarthusteknologi.
  4. Helsefremmende og forebyggende tiltak til alle over 65 år. Her prøver Stavanger kommune ut Forebyggende hjemmebesøk til 80-åringer og På Fote- undervisning ved Fysio- og ergoterapi.
Kommuneplanen 2010-2025 har god helse for alle som et delmål. En av strategiene er å forebygge og begrense sykdom og tilrettelegge for at flere brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig. Kommuneplanen peker også på samhandlingsreformen og at det skal lønne seg å forebygge sykdom framfor å reparere i etterkant.

trivsel i Stavanger

Kontaktinformasjon

Stavanger kommune. Olav Kyrresgt. 23,
telefon: 04005
Faks: 51 50 78 80.
E-post: postmottak@stavanger.kommune.no
Nøkkelord: Lege, Sykepleier
Stillingen er spart under Mine stillinger
Arbeidsgiverens ledige jobber
Ingen jobb funnet

Kontaktinformasjon

Stavanger kommune. Olav Kyrresgt. 23,
telefon: 04005
Faks: 51 50 78 80.
E-post: postmottak@stavanger.kommune.no
Ledig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling legeMedrec.no