Norsk autorisasjonNorsk autorisasjon


Autorisasjon betyr offentlig godkjenning. Alt helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens. Autorisasjon er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel, for eksempel ambulansearbeider. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt. Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

Autorisasjon som sykepleier

I Norge er enkelte yrker lovregulerte, og krever autorisasjon for å kunne utøves. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har ansvaret for autorisasjon til regulerte yrker i helsesektoren som for eksempel lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, bioingeniør, hjelpepleier, vernepleier med flere. Les mer på nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

en sykepleier som hjelper en skadet person I de fleste tilfeller krever norske arbeidsgivere at ansatte innen helsevesenet har norsk autorisasjon. Man kan enten søke om autorisasjon som gir fulle rettigheter til yrkesutøvelse, eller søke lisens for en arbeidsperiode inntil man har opparbeidet seg full autorisasjon. Les mer om dette på SAKs nettsider.

Når du søker om autorisasjon eller lisens må du fylle ut et søknadskjema. Det er også en rekke dokumenter som må legges ved søknaden din. Dokumenter som er skrevet på et skandinavisk spåk (dansk, norsk eller svensk), eller engelsk, trenger ikke oversettes. Husk at du aldri må sende fra deg originaldokumenter, men sende inn «bekreftet» eller «rett» kopi av dokumentene.
Les mer på SAKs sider om autorisasjon for sykepleiere, her finner du også søknadsskjemaet du trenger.

Kopi av følgende dokumenter må sendes ved søknadsskjema:
  • Pass (for norske statsborgere godtas også førerkort eller bankkort)
  • Diplom/eksamensbevis («vitnemål» på norsk) for all relevant utdanning. Det er ikke tilstrekkelig med karakterutskrifter.
  • Autorisasjon/godkjenning/lisens fra hjemlandet.
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver på arbeidsforhold etter avlagt eksamen og frem til i dag, hvor start- og evt. sluttdato fremgår samt stillingsprosent og arbeidsområde. Dersom du ikke har vært i arbeid i denne perioden, må du opplyse om dette.


en lege som holder op et skilt

Autorisasjon som lege

Autorisasjon som lege gis i Norge etter fullført medisinsk embetseksamen (candidatus medicinae, cand.med.) fra norsk universitet eller utenlandsk institusjon som gir likeverdig utdannelse, samt etterfølgende turnustjeneste som består av ett års arbeid i sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. Etter EØS-reglene kreves det i tillegg til praksis under studiet og turnustjeneste et års klinisk tjeneste under veiledning for å få godkjenning til å utføre selvstendig legegjerning. Den som er statsborger av et land tilsluttet EØS-avtalen, har utdannelse fra et EØS-land og dessuten er godkjent lege der, kan på dette grunnlag få autorisasjon som lege i Norge. I så fall er det ikke aktuelt med tilleggsutdannelse for å oppnå norsk autorisasjon. Det er det derimot for leger som ikke fyller EØS-avtalens krav, selv om de har full legeutdannelse og er godkjent som lege i sitt hjemland. Dette gjelder f.eks. leger fra USA.

Autorisasjonen som helsepersonell innebærer at man også utenom sitt vanlige arbeid har visse særlige forpliktelser. Blant annet er legen pliktig til om nødvendig å yte øyeblikkelig hjelp til personer som har akutt behov for legehjelp når denne ikke kan ytes i tide av andre. Autorisasjon som lege gjelder som hovedregel til man fyller 75 år. Autorisasjon som lege kan tilbakekalles dersom vilkårene for å gi autorisasjon ikke lenger er til stede på grunn av f.eks. manglende faglig kompetanse eller spesielle personlige forhold som alvorlig psykisk sykdom, bruk av rusmidler eller uverdig atferd.

Lisens
Lisens som lege kan gis til personer som ikke fullt ut fyller kravene for autorisasjon. Dette gjelder bl.a. medisinske studenter mot slutten av studiet samt turnuskandidater. Lisens kan også gis til lege som skal fortsette sin virksomhet etter fylte 75 år. Leger med lisens er i prinsippet underlagt de samme bestemmelser som leger med autorisasjon, men det kan ofte være satt begrensninger for virksomheten, f.eks. i adgangen til å forskrive vanedannende legemidler.